جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

ابزارهاي شبيه‌سازي و نقش آن در صنايع دريايي

قدرت و ظرفيت هاي شبيه سازي

شبيه سازي شما را قادر مي سازد تا بتوانيد تصميمات خود را در خصوص رفع محدوديت ها به صورت موثرتر و با هزينه پايين ارزيابي و اتخاذ نماييد.با استفاده از توان و امكانات شبيه سازي دربهبود فرآيندها مي توان قبل از تصميم سازي در دنياي واقعي آنها را مورد آزمايش قرار داد. نتايج حاصله از اجرا را مي توان در قالب فيلم 3 بعدي و گزارشات تصويري و آماري مشاهده نمود. 

شبيه‏سازي چيست؟ شبيه‏سازي تقليدي از عملكرد فرآيند يا سيستم واقعي، با گذشت زمان است.
 

نمونه اي از يك مساله

          دو نوع رويه جهت انتقال كانتينرها وجود دارد:

1- اپراتور عمومي، تمامي كانتينرها در يك صف قرار گرفته و هر اپراتور ميتواند تمامي امور را انجام دهد.

2- اپراتور اختصاصي، هر اپراتور داراي يك صف بوده و امور ويژه مربوط به خود را انجام مي دهد.

منظور از شبيه‏سازي:

       به منزلة ابزار تحليل براي پيش‏بيني تأثير تغييرات بر روی سيستم‏هاي موجود

       به عنوان ابزاري طراحي براي پيش‏بيني عملكرد سيستم جديد در شرايط گوناگون 

 


شبيه‏سازي چه وقتي ابزار مناسبي شمرده مي‏شود؟

1.       به منظور آزمايش طرح‏ها يا خط مشي‏هاي جديد پيش از اجراي آنها استفاده كرد و در آمادگي لازم را براي روبرو شدن با پيشامدهاي ممكن بدست آورد.

2.       شناخت بدست آمده از طريق طراحي مدل شبيه‏سازي ، به هنگام انجام اصلاحات در سيستم ، ارزش فراواني دارد.

3.        بررسي و آزمايش رابطه‏اي متقابل هرسيستم يا زير سيستم پيچيده ميسر است.

4.       تغييرات اطلاعاتي، سازماني و محيطي را مي‏توان شبيه‏سازي ، و تأثيرات اين تغييرات را بر مدل مشاهده نمود.

5.       با ايجاد تغيير در وروديها شبيه‏سازي و بررسي خروجي‏هاي بدست آمده ، مي‏توان شناخت ارزشمندي دربارة‌ مهمترين متغيرها و چگونگي روابط متقابل آنها بدست آورد.

شبيه‏سازي دريك بندر

          مديريت عمليات

          بهينهسازی مقدار موجودیها،

          زمانبندی و برنامهريزی منابع انساني و لجستيكي،

          محاسبه تعداد مطلوب منابع لجستيكي شامل AGVها، كفي، Transtainer  وساير  سيستم لجستيك

          زمانبندی حرکت آنها،

          تحليل سناريوهاي مختلف چيدمان كانتينرها و سرويس دهندگان

          تهيه مدلهای صف برای انجام فرآيندها،

          بررسي کارايی عمليات بندر

          سيستم پشتيباني، تعميرات پيشگيرانه

           و تجزيه‌وتحليل توقفات

          جريان  اطلاعات در سازمان وسيستم‏هاي خدماتي و اداري و ...

كاربرد شبيه سازي در بنادر

          عمليات و خدمات كشتيراني و پهلوگيري

          Berth Planning

          عمليات راهنماي كشتي ها و يدك كش ها

          امور بندري شامل عمليات لجستيك، حمل و نقل و انتقال كانتينرها، ترخيص و ...

          انجام امور سوخت رساني و آبرساني

          شبيه سازي امور و فرآيندهاي اداري مورد نياز

پروژههاي شبيهسازي در بنادر

        سيستمSTAA

          STAA مخفف  Ship’s Timeframe Allocation Amsterdam ميباشد. در حوزة بندر آمستردام، امکانات مختلفی در بهبود تخصيص pilot ها، قايق های يدک کش و .. برای کشتی های وارد شوند و خارج شونده مورد بررسی قرار گرفت. نتيجة اين تحقيقات، سيستم STAA ميباشد که توسط Incontrol توسعه يافت. STAA سيستم پشتيبانی تصميم گيری و برنامه ريزی بديع و خلاقی ميباشد که کنترل فرآيند و عمليات ورود و خروج کشتی ها و پهلوگيری آنها را بطور بيست و چهار ساعته و هفت روز در هفته انجام ميدهد. 

کاربرد شبيهسازي در شرکت Shell

          مدلسازي ترمينالهاي توليدي و خروجي، فرآيندهاي لجستيکي کشتيها و برنامه زماني حرکت آنها.

          امکان تحليل فرآيندها و آناليز حساسيت را فراهم ميآورد. بهکارگيري اين نرمافزار صرفهجويي در منابع مالي و و کاهش هزينهها را در شرکت Shell به همراه داشته است.

          اين نرمافزار با داشتن قابليتهايي براي زمانبندي بارگيري و حرکت کشتيها، اندازه بار و محل بارگيري کشتيها و ... شرکت Shell را در زمينههاي زير ياري نموده است:

            تعيين ظرفت بهينه مخازن نگهداري LNG

           تعيين ظرفيت بهينه کشتيها براي بارگيري

          حذف گلوگاههاي فرآيند در پايانهها

          تضمين تحويل سفارشات در موعد مقرر با توجه به ماهيت احتمالي فرآيندها

          به علاوه گزارشات متنوعي که نرمافزار از عملکرد سيستم تهيه ميکند کاربران را در شناسايي مشکلات احتمالي ياري ميدهد. 

پروژه شبيهسازي اتوماسيون اسكله شهيد رجائي

هدف از انجام اين مطالعه يافتن تعداد بهينه AGVها ميباشد به طوري که زمان انتظار کانتينرها جهت انتقال از کشتي به اسكله حداقل گردد.

عناصر تشكيل دهنده

          طرح کلي و شماتيک مدل که شامل تمامي اجزاي پروژه از قبيل مبادي ورود کشتي به بندر، جرثقيلهاي Gantry، AGVها ، مسيرهاي ارتباطي حرکت AGV‌ها شامل حرکت به سمت انبارها، حرکت داخل انبارها، حرکت از انبار به محل بارگيري تريلرها و ... ترسيم گرديد. طرح کلي بر اساس سه قسمت طراحي شد که اين سه قسمت شامل طرح افقي قرارگيري کانتينرهامي باشد.

          در خصوص نحوه حرکت AGV‌ها بر روي مسيرهاي داخل انبارهاي دو امکان وجود دارد و برابر اين دو حالت، در سناريو شماره يک امکان حرکت AGV  در مسير داخل انبار به صورت دوطرفه نيز امکان پذير است. ليکن در سناريو شماره دو AGV بر روي مسير داخل انبارها تنها ميتواند به صورت يک طرفه حرکت نمايد. در راستاي بررسي و مقايسه اين دو سناريو، دو مدل تهيه گرديد و سپس دو مدل مورد تجزيه و تحليل واقع شدند.

          به اين منظور مدل براي مدت 30 روز و ابتدا با تعداد 7 عدد AGV براي هر سري از انبارهاي 10 تايي و 3 عدد براي سري انبار 5 تايي به اجرا درآمد. با اين تعداد AGV تخصيص يافته، در ابتدا که مدل شروع به پر نمودن AGV مينمايد، به خوبي کار کرده و زمان انتظار کانتينرها در بافرها مطلوب ميباشد. ليکن پس از آغاز عمليات تخليه انبارها، مدل ناپايدار شده و تجمع کانتينرها در بافر افزايش يافت

افزايش تعداد AGV

          در مرحله بعدي تعداد 11 عددAGV به هريک از سریهاي 10 تايي انبارها اختصاص داده شد و تعداد 5 عدد به سري 5 تايي. در اين شرايط مشاهده گرديد پس از 4 ساعت که AGVها شروع به تخليه انبارهاي مينمايند، بافرها به سطح تعادلي ميرسيدند. در بخش ذيل نمودارهاي مربوطه را که پس از پايان اجراي زمان 30 روز به دست آمده و نشاندهنده مناسب بودن اين تعداد AGV ميباشند، مشاهده مينماييد.