جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

Enterprise Dynamics Samanta & Airport Suite

l        شبيهسازي قدرتمندترين تكنيك به منظور تجزيه و تحليل و بهينه سازي جريان و گردش مسافران، بار و ترافيك

l    مدل شبيهسازي تقليدي از عمليات دنياي واقعي يا سيستم پيشنهادي از قبيل عمليات روزمره ناحيه Check in، برنامه ريزي آتي براي سيستم انتقال بار، تخصيص پرسنل امنيتي براي عمليات بازرسي و ... ميباشد.

l    پيچيدگي عمليات و محيط كاملاً غير قابل پيشبيني كه تخصيص بيهنه ظرفيت و پاسخگويي به تفاضا سود و كارايي را تضمين مينمايد.

l        با طيف گستردهاي از عوامل غير قابل پيشبيني بطور پيوسته سروكار داريد كه برنامهريزي مجدد عمليات را مي طلبد.

مزایای شبیه سازی

l        كاهش هزينهها و بهبود كارايي

l        ارزيابي ايدهها و پيشنهادات در زمان اندك و بدون هزينه

l        عدم سرمايهگذاري نامطلوب

l        افزايش سطح سرويس به مسافران

l        اطمينان بالاتر در ايجاد تغيير در عمليات و سرمايهگذاري بر روي محصولات، تسهيلات و خدمات جديد

چرا شبيهسازي فرودگاه

l    پويايي و پيچيدگي از بارزترين مشخصههاي فرودگاهها و فرآيندهاي موجود در آنها هستند. زيرساختاري كه براي اين منظور استفاده ميشود بسيار پرهزينه و در طول ساليان زياد مستهلك ميشوند. از طرف ديگر تأخير در فرآيندها باعث ايجاد هزينههاي عملياتي بالا ميشوند.

l         شبيهسازي كمك ميكند تا درك و مقداري نمودن موارد زير عملي شود:

l        تأثير تغييرات در زير ساختارها فرآيندهاي مربوطه

l        امكان مينيمم نمودن تأخيرات و تبعات مربوطه به آنها

l        تأثير تغييرات در ظرفيت و تقاضاي پرواز،مسافر و بار

l        Airside,

l        LandSide,

l        Cargo

شامل تمامي فرآيندهاي مربوط به هواپيما از قبيل فرود هواپيما و انتقال به Gate تا فرآيندهاي حمل ونقل و لجستيكي زميني، تخليه مسافران، تميز نمودن  هواپيما، سوخترساني، انتقال مواد غذايي، تعميرات هواپيما و ... مي باشد كه هدف كليه آنها كاهش و مينيمم نمودن زمان ماندن هواپيما بر روي زمين است.

ED Tool for Airside

l        Runways, Taxiways, Platforms

l        Airplane Stand

l        Groud Handling Process

l        Passenger (de)boarding

l        Baggage and Cargo (un)loading

l        Fuelling and de-icing

l        Catering and Cabin cleaning

l        Push-back and towing

l        Airside Traffic

l    كليه عمليات مربوط به مسافران و بار آنها و تجهيزات و تسهيلات مربوطه كه شامل حتي و وسایل حمل و نقل جهت انتقال مسافران به ترمینال با استفاده از اتوبوس ، تاکسی ، قطارو نیز شامل میشود.

l        Departure and arrival halls

l        Border and security filters

l        Lounges,  piers  and gates

l        Baggage sorting, storage and reclaim systems

l        Car park and public transport terminals