جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue
 
 پروژة شبيه‌سازي لوله‌سازي اهواز به منظور تجزيه‌وتحليل توقفات خط

از آنجاييكه يكي از اهداف عاليه مديريت ارشد شركت لوله‌سازي اهواز افزايش راندمان و بهره‌وري خطوط توليد و تجزيه‌وتحليل توقفات توليد قرار گرفته بود، لذا واحد مهندسي صنايع مأموريت يافت تا راهكاري مناسب را با بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين نرم‌افزاري در دستور كار خود قرار داده و پيشنهادات را جهت اخذ تصميم مقتضي به مديريت پيشنهاد نمايد. حاصل بررسي‌هاي انجام يافته و تصميمات متخذه استفاده از تكنولوژي شبيه‌سازي ED به همراه OEE و همكاري دو شركت لوله‌سازي اهواز و سيمارون‌پرداز بود كه در زير به شرح اجراي پروژه مي‌پردازيم.

بحث تجزيه‌وتحليل توقفات و افزايش راندمان خطوط توليد از اولويت بسيار بالايي در شركت لوله‌سازي اهواز برخوردار مي‌باشد. با توجه به ماهيت پويايي فعاليت‌ها، ماشين‌آلات و تأثيرات توقفات بر روي يكديگر، تجزيه‌وتحليل تأثير توقفات بر روي كارايي كل خط با استفاده از مدل‌هاي رياضي كاري بس دشوار خواهد بود. از آنجاييكه فن‌آوري شبيه‌سازي راهكاري بسيار مناسب در خصوص تجزيه‌وتحليل مسائل پويا مي‌باشد، لذا اين شركت برآن شد تا با استفاده از اين فن‌آوري نسبت به تجزيه‌وتحليل توقفات ماشين‌آلات اقدام كند

در حال حاضر محاسبة توقفات بر مبناي محاسبة مجموع توقفات تك‌تك ماشين‌آلات و بدون لحاظ نمودن تأثيرات آنها بر روي يكديگر و همچنين بافرهاي موجود بين آنها مي‌باشد كه با استفاده از نرم‌افزارهاي Excel ، Access و سيستم نت مستقر در كارخانه صورت مي‌گيرد.با توجه به اهميت عامل پويايي و وجود بافرها در ميزان زمان در دسترس و راندمان كل خط، قصد بر اين است تا مدل شبيه‌سازي بتواند با استفاده از اطلاعات واقعيِ توقفات ماشين‌آلات، ميزان در دسترس بودن كل خط جهت توليد را محاسبه كند.

مدل شبيه‌سازي ميزان در دسترس نبودن خط توليد بواسطة وارد نمودن اطلاعات ازكارافتادگي ماشين‌آلات را محاسبه مي‌نمايد.مدل شبيه‌سازي از نقطة ورود مواد اوليه به كارخانه شروع و تا انتهاي خط كه محصول لوله توليد و از درب كارخانه خارج شامل مي‌شود كه كلية ماشين‌آلات تجهيزات حمل و نقل مواد، جرثقيل، كنترل كيفي، نيروي انساني را در بر مي‌گيرد.

مدل شبيه‌سازي قادر خواهد بود تا با استفاده از اطلاعات عملكرد گذشتة سيستم، وضعيت را شبيه‌سازي نموده و شاخص‌هاي مورد نظر در خصوص ميزان تأثير توقفات بر روي كل سيستم را گزارش و همچنين What if Analysis روي مدل انجام دهد. در حال حاضر پروژه با استفاده از نرم‌افزار Enterprise Dynamics و توسط شركت سيمارون در حال پيشرفت مي‌باشد.


 


     شبيه سازي خط توليد لوله 56 اينچ لوله سازي اهواز به منظور بررسي توقفات خط

        کارفرما: شرکت لوله سازي اهواز

        کارگزار: شرکت سيمارون پرداز

تعريف مسئله:

در خطوط توليد – بالخصوص خطوط موازي غير بالانس و داراي بافر – امکان بررسي تاثير توقفات ايستگاهها روي ميزان توليد خط توليد وجود ندارد. بدين دليل امکان توجه به بحراني ترين ايستگاه ( باتوجه به قانون پارتو) وجود ندارد. از سوي ديگر ميزان ساعات دردسترس بودن خط توليد بعنوان يکي از عوامل مهم در محاسبات مالي و قيمت تمام مطرح مي باشد.

شرح بيشتر

          آيا متوقف شدن يک ايستگاه موجب توقف کل خط مي شود؟

          آيا زمان خراب شدن – بدون در نظر گرفتن ميزان توقف- در توقف کل خط تاثير دارد؟

          در خطوط توليدي که داراي ايستگاه هاي موازي و برگشت محصول (معيوب) مي باشد، ظرفيت توليد چه ميزان است؟

چگونگي تعريف پروژه:

با توجه به آشنايي بوجود آمده شرکت لوله سازي با شرکت سيمارون، از کارشناسان اين شرکت جهت بررسي و ارائه راهکار جهت حل مسئله مطرح شده، قرار ملاقات و بازديدي در محل شرکت لوله سازي ترتيب داده شد که نتيجه آن عقد قرارداد پروژه مورد بحث گرديد. در اين پروژه با کمک مدل سازي شبيه سازي شده خط توليد خروجي هاي مورد نظر حاصل گرديد.

اهداف پروژه

1.       برمحاسبه و بررسي توقف کل خط

2.       رسي توليد و گلوگاه هاي توليدي

3.       بررسي توقفات ماشين آلات و زمان خالص در دسترس بودن

4.       محاسبه ورودي هاي و خروجي هاي مختلف يک ايستگاه

5.       محاسبه نسبت محصولات سالم و دوباره کاري شده هر ايستگاه

6.       محاسبه راندمان ايستگاه ها

7.       ...


 


 مراحل انجام پروژه

1.       تايين دقيق هدف و ميدان مسئله

2.       بررسي و شناخت سيستم (سالن 4) و جمع آوري اطلاعات

3.       بررسي و آزمون صحت اطلاعات

4.       مدل سازي کامپيوتري با نرم افزار ED

5.        اعتبارسنجي و اعتبار بخشي مدل

5.       تزريق ورودي ها به مدل واجراي مدل

6.       گرفتن خروجي از مدل

7.       مستندسازي و استقرار

مکانيزم مدل

مدل به منظور رسيدن به اهداف گفته شده، اطلاعات مربوط به شيفت مورد بررسي را دريافت مي کند و به شبيه سازي شيفت گذشته مي پردازد و با اين کار اطلاعات مورد نظر را در خود جمع آوري مي کند و در قالب هاي خواسته شده گزارش مي دهد. اين کار کاربر را توانمند مي کند که تاثيرات کاهش يا افزايش توقف يک ايستگاه را با اجراي مدل با پارامترهاي جديد بررسي نمايد.

ورودي هاي مدل:

1.       زمان سيکل کاري ماشين آلات

2.       زمان توقفات ماشين آلات

3.       داده هاي مربوط به مسيرهاي طي شده توسط هر لوله

خروجي ها

1.       گانت چارت توقفات ماشين آلات

            2.       پاي چارت تفکيکي هر ماشين

3.       تعداد توليد هر ماشين در لحظات اجرا

4.       مسير طي شده هر لوله

5.       توليد در هر ساعت