جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

شبیه سازی مسائل زنجیره تامین ( به همراه مطالعه موردی صنعت مرغ گوشتی )

تعریف مسئله

به طور کلی صنعت مرغ گوشتی شامل 3 بخش پرورش اولیه ، بخش تولید و بخش توزیع است. بخش پرورش اولیه شامل مراحل لاین و اجداد ، بخش تولید شامل مراحل مادر ، جوجه کشی ، گوشتی، خوراک طیور ، فرآوری (کشتارگاه و قطعه بندی) و بخش توزیع شامل شبکه توزیع است.

مراحل :

1-مرحله لاین

در این مرحله از طریق شیوه های دقیق علمی و بوسیله متخصصان علم ژنتیک و دام، بهترین نژاد مرغ و خروس که خصوصیات گوشتواری یا پرواری بالایی دارند سلکسیون یا انتخاب صورت می گیرد.

2-مرحله اجداد

گله های اجداد از تقاطع دو یا چند خط لاین به وجود می آیند.جوجه های تولید شده در مرحله لاین تحت شرایط کنترل شده از نظر دما، رطوبت، فشارو... به این مرحله انتقال می یابند.

3-مرحله مادر

گله های مادر از تقاطع خط پدری و خط مادری گله های اجداد به وجود می آیند و در آن ها مجموعه ای از صفات مطلوب تولیدی جمع شده است.

4-مرحله جوجه کشی

در این مرحله تخم مرغ های نطفه دار تولیدی در مرحله مادر به جوجه یکروزه گوشتی تبدیل میشوند.

5-مرحله گوشتی

در این مرحله جوجه های یکروزه گوشتی بدست آمده از مرحله مادر به مرغ گوشتی قابل مصرف تبدیل می شوند.

6-مرحله خوراک

در این مرحله دان مورد نیاز مراحل اجداد، مادر و گوشتی از نظر شکل، ترکیبات غذایی و دیگر خصوصیات، تهیه و به این مراحل ارسال می شود.

7-مرحله فرآوری ( کشتارگاه و فراوری ثانویه )

در این مرحله مرغ زنده بدست آمده از مرحله قبل کشتارشده و بر حسب نیاز، بصورت کامل و یا قطعه بندی شده و به دو نوع منجمد یا گرم به بازار مصرف فرستاده می شود.

8-مرحله توزیع

عمل توزیع مرغ و رساندن آن بدست مشتری نهایی بر عهده شبکه توزیع است.

تحلیل :

در این پروژه سعی شد تا مدلی منعطف جهت مدلسازی طیف وسیعی از مسائل زنجیره تامین اراده شود.با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Enterprise Dynamics مدلی ارائه گردید که با توجه به ورودی های دریافتی، شبکه تامین را شکلدهی و پارامتردهی می کند و با استفاده از خروجی های مناسب، امکان تجزیه و تحلیل بر روی جزئیات زنجیره تامین را فراهم می آورد.

در ادامه میزان انعطاف این مدل، با ورود اطلاعات مربوط به صنعت مرغ گوشتی تحت بررس قرار گرفته است.حال سعی میکنیم تا با ورود اطلاعات واقعی صنعت مرغ به مدل، نتایج را تحلیل نماییم.

با شروع به اجرای مدل ابتدا کادری باز خواهد شد که تعداد مزارع مادر را مورد سوال قرار میدهد. پس از ورود عدد 3، حال تعداد مزارع جوجه کشی ، گوشتی و کشتارگاه پرسیده می شود که به ترتیب اعداد 1، 42 و 1 وارد می شوند. با ورود این اعداد، شبکه شکل مناسب را به خود گرفته و به طور خودکار داده دهی می شوند با اجرای شبیه سازی برای مدت 1000 هفته خروجی ها مورد بررسی قرار می کیرند.در جدول اکسل این اعداد قابل رویتند:

1000

زمان ( هفته )

39256661.23

دان مصرفی ( کبلوگرم )

14212.5199

وزن طیور خروجی ( کیلوگرم )

 

این جدول نشان دهنده این است که در مدت زمان 1000 هفته از زمان آغاز شبیه سازی به میزان 39256661 کیلوگرم دان برای مزارع مادری و گوشتی مصرف شده است. از این خروجی می تون برای برنامه ریزی میزان سفارش دان مصرفی درطول زمان خاصی استفاده کرد.همچنین می توان با تعریف تابع هدف مینیمم سازی مناسب بر روی میزان دان مصرفی به بهینه­ سازی اقدام کرد.

خروجی بعدی وزن طیور خروجی در مدت زمان 1000 هفته است که برابر 142126 کیلوگرم است. این خروجی برای تخمین میزان خروجی و درآمد حاصله از این میزان خروجیبه کار میرود .نهایتا با استفاده از این خروجی و خروجی قبلی می توان میزان سود را تخمین زد.

یکی دیگر از خروجی ها می تواند درصد حجم مصرفی ذخایر دان مصرفی باشد.عدد 37 درصد مصرفی به معنا عدم استفاده کامل از فضای ذخایر است. با استفاده ازاین خروجی می توان حجم انبار بهینه را تعیین کرد، پس یک تابع هدف می تواند حجم بهینه ذخایر باشد.

درصد بهره وری یا به کارگیری واحد ها بعنوان یک خروجی مناسب توسط نرم افزار نشان داده می شود.به عنوان مثال درصد بهره وری واحد جوجه کشی تا این لحظه برابر 22.2 درصد محاسبه شده است. از این خروجی برای نشان دادن فشار کاری در واحد و بالانس زنجیره استفاده می شود. همچنین موجودی هر واحد را در هر زمان می توان بررسی کرد.اتم Kanban Bin کار کنترل موجودی را انجام داده و میزان موجودی را نشان می دهد.از خروجی این اتم برای تحلیل وضعیت موجودی واحدها استفاده می شود.

با توجه به خروجی هایی که تاکنون شرح داده شد می توان بهینه سازی مناسب را بر روی مدل انجام داد. در نرم افزار اینترپرایز داینامیکس بسته بهینه سازی جانبی به نام Opt Quest وجود دارد.این بسته با دریافت تابع یا توابع هدف و نیز متغیرهای مناسب میتواند به کار بهینه سازی بپردازد.این ابزار بهینه ساز، جعبه سیاهی است که با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری مثل الگوریتم ژنتیک عمل می نماید.این ابزار یک سری اعداد اولیه را دریافت و بعنوان مقادیر اولیه به متغیر های تصمیم می دهد.حال با تغییر پیاپی این مقادیر سعی می شود تا به مقادیر تابع هدف بهتری دست یافت. هنگامی که به شرط پایان الگوریتم ( که می تواند تعداد تکراری خاص یا زمان شبیه سازی مشخصی باشد ) می رسد، بهترین مقدار تابع هدف را در نظر گرفته و مقادیر متغیرهای تصمیم مربوطه را به عنوان جواب بهینه(احتمالاً موضعی) ارائه می دهد.همزمان نموداری رسم خواهد شد که میزان بهبود تابع هدف در آن نمایش داده می شود. پس این بهینه سازی می تواند به عنوان موضوعی برای پژوهش های آتی در حوزه مربوطه باشد که به علاقه مندان این شاخه از دانش، پیشنهاد می شود.