جهت اطلاع از دوره های آموزشی و ثبت نام به بخش دوره های آموزشی مراجعه کنید... دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها از طریق کانال تلگرام @simaronpardaz جهت دریافت اطلاعات در مورد نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک عضو کانال @aimsun_next شوید
fjrigjwwe9r0ModuleOfPagesSetting:SettingValue

امکان سنجی ایجاد پایانه های کانتینری درپس کرانه بنادر با شیوه های دسترسی نوین

چکیده
از جمله روشهاي كاهش فشار ناشي از نياز به گسترش فضاي فيزیكي در پایانه هاي ساحلي استفاده از یک بندر خشک درپسكرانه بندر ميباشد. بنادر خشک یا داخلي، پایانه هاي داخلي تركيبي كالا ميباشندكه در بعضي از كشورها به منظور مواجهه با اینگونه پدیده ها ایجاد شده اند و در غالب موارد داراي ارتباط مستقيم و برنامهاي ریلي با یک یا چند بندر ساحلي ميباشند. بخش اعظمي ازخدمات گسترده صورت گرفته در بنادر ساحلی قابليت ارائه در بنادر خشک را دارند.عملكرد یک بندر خشكي/ داخلي ميتواند بسيار كارآمد باشد در صورتيكه تمامي خدمات و وظایف مرتبط با پردازش، زمانبندي، انبارش و انتقال كانتينرها در بين بندرخشک و پایانههاي كانتينري ساحلي به صورت خودكار انجام شوند. در این تحقيق، یکچارچوب كاربردي به منظور «امكان سنجي ایجاد ترمينال كانتينري خشک درپس كرانه بندر خشک 3و سيستم جابه جایي كانتينر در بين بندر و ترمينال كانتينري خشک»پيشنهاد شده است. به عنوان مطالعه موردي، پسكرانه بندر شهيد رجائي، مهمترین بندر كانتينري كشور عملكرد سال 2008برابر با 2ميليون TEUبا استفاده از چارچوب پيشنهادي ارزیابي و تحليل شده است. نتایج شبيه سازي با نرمافزار EDبيانگر قابليت اجرایي سيستم پيشنهادي ACTIPOT 4ميباشد كه ميتواند به عنوان یک راهكار براي تداوم رقابت پذیري و افزایش ظرفيت بندر شهيد رجائي در نظرگرفته شود.

کلمات کلیدی : بندر خشک، پایانه کانتینری ، داخلی اتوماسیون، ALV، AGV ، شبیه سازی